DIG Aachen Fon/Fax 0241/607271 oder digaachen@aol.com